• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOTAMY

DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM KOTAMY.COM

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep KOTAMY działający pod adresem kotamy.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem kotamy.com jest Magdalena Fera, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SKLEP INTERNETOWY KOTAMY MAGDALENA FERA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5792273583, REGON 385511475, zwaną dalej Sprzedającym.

 3. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.

 4. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.

 6. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 7. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

§ 2
ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową kotamy.com za pomocą Formularza Zamówień. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola formularza zamówienia.

 2. Sklep realizuje złożone Zamówienia od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 3. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie kotamy.com

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 5. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN). Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 7. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. 

 8. Dowodem zakupu towaru jest e-mail potwierdzający zakup produktu na stronie kotamy.com, który klient podał podczas składania zamówienia.

 9. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są poprzez płatności Sky-Pay Blue Media S.A. 

 10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 11. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Przesyłka zostaje wysłana do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. 
 12. Zamówiony towar należy opłacić maksymalnie do 3 dni roboczych. Po upływie 3 dni roboczych zamówienie zostaje ANULOWANE. 

§ 3
REKLAMACJA ZAKUPIONEGO PRODUKTU

 1. W przypadku wystąpienia wady Towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona;

 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. 

 3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kotamy.com

 4. W powyższej pisemnej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 5. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej zdjęcia produktu z pokazaną wadą.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania naprawy, wymiany lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

 7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 8. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4

ZWROT PRODUKTU

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia odstąpienia umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: KOTAMY Magdalena Fera ul. Klonowa 8, 82-200 Malbork, załączając do przesyłki wydrukowany formularz zwrotu.

 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu bez kosztów jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument został poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową o wprowadzeniu zwrotu o danym numerze zamówienia do systemu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep kotamy.com zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym - wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: sklep@kotamy.com

 4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.